Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Regulamin samorządu

Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Ks. St. Konarskiego w Jędrzejowie

 

Opracowany na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2007 Nr 83, poz. 562 z póź. zm.) i Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie

 

 1. Cele Samorządu Uczniowskiego
  1. Zapewnienie uczestnictwa uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu swoich problemów oraz partnerstwa w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów dydaktyczno-wychowawczych „Zespołu”.
  2. Stwarzanie możliwości rozwoju demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i wzajemnego wspierania się, przejmowania współodpowiedzialności za jednostki i grupę.
  3. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stwarzanie warunków do samooceny i samodyscypliny poszczególnych uczniów.
 2. Organizacja Samorządu Uczniowskiego (struktura organizacyjna)
  1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Ks. ST. Konarskiego w Jędrzejowie, w skład którego wchodzą szkoły:
   • II Liceum Ogólnokształcące w Jędrzejowie
   • I Liceum Profilowane w Jędrzejowie
   • Technikum Nr 1 w Jędrzejowie
  2. , a samorząd klasowy – uczniowie poszczególnych klas.
  3. Samorząd realizuje zadania, które nie mogą być sprzeczne z postanowieniami Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jędrzejowie zwanego dalej „Zespołem”
   Najwyższą władzą Samorządu Uczniowskiego jest Ogólne Zebranie Przedstawicieli Samorządów Klasowych (OZPSK), a samorządów klasowych – zebranie wszystkich uczniów w klasie. OZPSK odbywa się raz w miesiącu i jest protokołowane przez sekretarza Samorządu Uczniowskiego. Zebrania mogą odbywać się jako zwyczajne (raz w miesiącu) i nadzwyczajne (jeżeli wynika to z potrzeb „Zespołu” i planu pracy Samorządu Uczniowskiego)
  4. Na zebraniach ogólnych Samorząd Uczniowski w formie uchwał zatwierdza, opiniuje i wnioskuje w sprawach uczniów związanych z działaniami dydaktycznymi, wychowawczymi i opiekuńczymi.
  5. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 50 % członków OZPSK czy Rady Samorządu Uczniowskiego.
  6. Zebrania Samorządu zwołuje opiekun Samorządu Uczniowskiego, który jest jego przewodniczącym, Zarząd SU, a także 1/3 ogółu uczniów „Zespołu”.
  7. Organami wykonawczymi Samorządu Uczniowskiego jest Rada Samorządu i Zarząd Samorządu. Ich członkowie mają obowiązek przekazywać postanowienia i zamierzenia Samorządu Uczniowskiego wszystkim uczniom „Zespołu”.
  8. Radę Samorządu Uczniowskiego tworzą przewodniczący wszystkich klas. Szczegółowe zadania Rady Samorządu Uczniowskiego (RSU) określa załącznik nr 2 do Regulaminu.
  9. W skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego wchodzą:
   • przewodniczący
   • z-ca przewodniczącego
   • skarbnik
   • sekretarz
  10. Samorząd Uczniowski do realizacji swoich zadań powołuje następujące sekcje:
   • porządkowo-gospodarczą
   • kulturalną
   • pomocy koleżeńskiej
   • sportowa

   Zadania poszczególnych  sekcji określa załącznik nr 3 do regulaminu. Nabór do pracy w sekcjach jest wolny (pracują chętni uczniowie).

  11. Samorząd Uczniowski może powołać w drodze uchwały sąd koleżeński do rozpatrywania konfliktów na płaszczyźnie uczeń-uczeń i w innych przypadkach, jeżeli nie są przestrzegane zasady zawarte w regulaminie Samorządu Uczniowskiego.
  12. Samorząd Uczniowski może wystąpić do Dyrektora „Zespołu” z wnioskiem o utworzenie Rady Szkoły i delegować co najmniej dwóch uczniów do pracy w tej Radzie.
  13. Rada Pedagogiczna może powołać spośród grona pedagogicznego „Zespołu” – w porozumieniu z Samorządem Uczniowskim – rzecznika młodzieży.
 3. Podstawowe zadania Samorządu Uczniowskiego
  1. Przedstawienie władzom szkolnym opinii i potrzeb koleżanek i kolegów, spełnianie wobec tych władz orzecznictwa interesów ogółu społeczności uczniowskiej.
  2. Współdziałanie z władzami szkolnymi w zapewnieniu uczniom należnych warunków do nauki i udzielaniu pomocy młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej.
  3. Organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych określonych w Statucie „Zespołu” i SSO.
  4. Współudział w rozwijaniu w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, turystyczno-krajoznawczych, organizowanie wypoczynku i rozrywki.
  5. Angażowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły, inspirowanie młodzieży do udziału w pracy na rzecz środowiska.
  6. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym na problemy w szkole, środowisku rówieśniczym i rodzinnym.
  7. Rozstrzyganie sporów koleżeńskich, zapobieganie konfliktom – uczestniczenie w ich rozwiązywaniu, współpraca z pedagogiem szkolnym.
  8. Dbanie – w całokształcie swej działalności – o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.
  9. Informowanie całej społeczności szkolnej o swych opiniach i problemach (gazetka szkolna, informacje o gablotkach, lekcje wychowawcze, apele).
  10. Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, zespołu wychowawczego, Rady Szkoły (w tych częściach, które dotyczą w szczególności spraw wychowawczych).
 4. Uprawnienia Samorządu Uczniowskiego.
  1. Samorządu Uczniowskiego może przedstawiać Radzie Pedagogicznej, Radzie Szkoły (jeżeli zostanie powołana) i dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach „Zespołu”, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich jak:
   1. Prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami.
   2. Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.
   3. Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań.
   4. Prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej.
   5. Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem.
   6. Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego
  2. Przedstawiać propozycje do planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły.
  3. Wyrażać opinie dotyczące problemów młodzieży, udział w formułowaniu przepisów wewnątrzszkolnch, regulujących życie społeczności uczniowskiej.
  4. Współdecydować w przyznawaniu młodzieży pomocy materialnej.
  5. Zgłaszać uczniów do wyróżnień i nagród stosowanych w szkole, wnosić uwagi do opinii władz szkoły o uczniach, udzielać poręczeń za uczniów w celu wstrzymania wymierzonej im kary.
  6. Prowadzić działania zarobkowe na zasadach zgodnych ze Statutem Szkoły.
  7. Dysponować w porozumieniu z Opiekun Samorządu Uczniowskiego funduszami będącymi w posiadaniu Samorządu Uczniowskiego oraz środkami wspólnie wypracowanymi przez młodzież.
 5. Zasady współdziałania Samorządu Uczniowskiego z wychowawcą klasy, nauczycielami oraz organami szkoły
  1. Wychowawca klasy – jest opiekunem samorządu klasowego, rozstrzyga bieżące problemy zespołu klasowego w ścisłym współdziałaniu z dyrekcją szkoły, zainteresowanym nauczycielem i pedagogiem szkolnym.
  2. Każdy nauczyciel może uczestniczyć w posiedzeniach Samorządu Uczniowskiego, jedynie z głosem doradczym.
  3. Na comiesięcznych spotkaniach dyrekcji z przedstawicielami Zarządu Samorządu Uczniowskiego rozwiązywane są wszelkie problemy nurtujące społeczność uczniowską.
  4. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego uczestniczą w otwartych posiedzeniach Rady Pedagogicznej, w tych jej częściach, które dotyczą spraw wychowawczych.
  5. Członkowie Samorządu Uczniowskiego mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady Szkoły, a dwóch ich przedstawicieli wchodzi w jej skład jako pełnoprawni członkowie, zgodnie z regulaminem Rady Szkoły. Zobowiązani są oni ścisłego współdziałania z Radą Samorządu Uczniowskiego.
  6. Spory wynikłe w klasie między uczniami rozstrzyga samorząd klasowy w porozumieniu z wychowawcą klasy, a w przypadkach szczególnych dyrektor szkoły.
  7. Jeżeli zajdzie konieczność – wychowawca klasy może rozstrzygać spór przy udziale trójki klasowej rodziców lub zebrania rodziców, pedagoga szkolnego, a także każdorazowo z udziałem samorządu klasowego.
  8. Spory wynikłe między klasami, między uczniami i nauczycielami – rozstrzyga dyrektor szkoły, po uzyskaniu opinii Zespołu Wychowawczego.
  9. W przypadkach koniecznych dyrektor szkoły może powołać komisje, w skład której będą wchodzić wytypowani przez Samorząd Uczniowski uczniowie, przedstawiciele rodziców i wyznaczeni przez dyrektora nauczyciele.
  10. Organem ostatecznym do rozstrzygania sporów jest Rada Pedagogiczna, po uzyskaniu opinii Zespołu wychowawczego. W posiedzeniach rozstrzygających spór (o ile nie dotyczy to spraw dydaktycznych) uczestniczą przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego.
 6. Gospodarka finansowa Samorządu Uczniowskiego
  1. Samorząd Uczniowski może gromadzić fundusze na wspieranie działalności statutowej „Zespołu”.
  2. Na fundusze Samorządu Uczniowskiego składają się środki uzyskane z własnej działalności (organizacja kiermaszy, giełd, festynów), darowizny, dobrowolne składki od uczniów, środki pochodzące z funduszy „Zespołu” i Rady Rodziców, a także nagrody otrzymane przez Samorządu Uczniowskiego.
  3. Samorząd Uczniowski dokonuje wydatków niezbędnych do realizacji zadań wynikających ze statutu „Zespołu” i planu pracy Samorządu Uczniowskiego. Wydatki dokumentowane są dowodami zakupu tj. rachunkami, paragonami, fakturami VAT, a także dowodami zastępczymi wystawianymi przez opiekuna Samorządu Uczniowskiego i podpisane przez kupującego, skarbnika i przewodniczącego (-ej) Samorządu Uczniowskiego.
  4. Dokumentacja finansowa Samorządu Uczniowskiego znajduje się u opiekuna Samorządu Uczniowskiego w budynku ”Zespołu”. Przechowywana jest przez trzy lata licząc od zakończenia roku szkolnego, którego dotyczy, a po upływie tych lat jest niszczona przez opiekuna w obecności sekretarza „Zespołu”. Dokumentację finansową tworzą:
   • zestawienie dochodów
   • zestawienie wydatków
   • karty wydatków

   Dokumenty podpisywane są przez opiekuna Samorządu Uczniowskiego gospodarującego środkami pieniężnymi i skarbnika Samorządu Uczniowskiego.

  5. Opiekun na początku roku szkolnego informuje Samorząd Uczniowski o wysokości posiadanych środków pieniężnych, a na koniec roku przedstawia rozliczenie dochodów i wydatków bieżącego roku szkolnego.
  6. Środki pieniężne nie wykorzystane przez Samorządu Uczniowskiego w danym roku szkolnym przechodzą na rok następny.
  7. Wgląd do dokumentacji finansowej mają uczniowie, nauczyciele, dyrektor i opiekunowie Samorządu Uczniowskiego.
 7. Ustanowienia końcowe
  1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego zatwierdzenia przez OZPSK i Radę Pedagogiczną.
  2. Wszelkie zmiany w regulaminie muszą być zatwierdzone przez organy wymienione w punkcie 1.
  3. Nad przestrzeganiem Regulaminu czuwają Samorząd Uczniowski, opiekunowie Samorządu Uczniowskiego i wychowawcy klasy.
  4. Regulamin jest podawany do wiadomości społeczności uczniowskiej „Zespołu” przez umieszczenie w gablocie Samorządu Uczniowskiego.
  5. Regulamin podpisują opiekunowie, Zarząd Samorządu Uczniowskiego i Dyrektor „Zespołu”.
Copyright © 2010-2020 • Zespół Szkół nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie