Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Deklaracja dostępności

 

Zespół Szkół nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie.

 

Data publikacji strony internetowej: 2010-09-01.

 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-23.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

  • Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.
  • Nie wszystkie pliki są dostępne cyfrowo.
  • Nie wszystkie pliki graficzne posiadają teksty alternatywne.

Wyłączenia

  • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
  • Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  • Multimedia nadawane na żywo.
  • Treści od innych podmiotów.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • Możliwość zmiany rozmiaru tekstu.
  • Wyróżnienie odnośników.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-23

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Wojtasik, poczta@zsp1.jedrzejow.com.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 041 386 22 11. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Zespołu Szkół nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie zlokalizowany jest przy ulicy Przypkowskiego 49. Do budynku prowadzi 1 wejście główne oraz wejście od hali sportowej. Do wejścia głównego prowadzi podjazd. Budynek jest ogrodzony. Wokół siedziby znajduje się strefa parkowania. Przed wejściem do budynku od strony parkingu znajduje się oznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

Na parterze budynku umieszczona jest portiernia, Sekretariat Szkolny oraz gabinet Dyrektora Szkoły. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Copyright © 2010-2022 • Zespół Szkół nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie