Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Kierunki kształcenia

 

II Liceum Ogólnokształcące

 

klasa HUMANISTYCZNA

- z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego, języka angielskiego i historii

W tej klasie uczniowie realizują swoje uzdolnienia i zainteresowania humanistyczne. Ucząc się w tej klasie spełniają swe marzenia o byciu dziennikarzem, socjologiem, politologiem a może znanym pisarzem, piosenkarzem, aktorem ponieważ wśród przedmiotów dodatkowych znajduje się zarówno edukacja prawna, jak i zajęcia artystyczne, które pomagają rozwijać talenty i zdolności.

Dla uczniów tej klasy organizujemy warsztaty dziennikarskie, spotkania ze sztuką wyjazdy do teatru, na wystawy, koncerty spotkania z poetami, powieściopisarzami, aktorami. Uczniowie prezentują i rozwijają swoje uzdolnienia udzielając się w Szkolnym Kole Miłośników Teatru, Kole Muzycznym, redakcji biuletynu uczniowskiego, czy przygotowując materiały na szkolną stronę internetową.

 

 

klasa POLITECHNICZNA

- z rozszerzonym programem nauczania matematyki, fizyki i języka angielskiego

Klasa dla uczniów zainteresowanych naukami ścisłymi, doskonaleniem umiejętności logicznego rozumowania, wiążącymi swoją przyszłość ze studiami na kierunkach politechnicznych, ale nie tylko. Wybrany program nauczania oparty jest na rozbudzaniu ciekawości i dociekliwości ucznia. W ramach współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie oferujemy możliwość uczęszczania na tzw. „rok zerowy” gdzie uczniowie mogą uczestniczyć w wykładach z matematyki, pokazach doświadczeń z fizyki, warsztatach z informatyki na terenie uczelni.

Przykładowe kierunki studiów, do których przygotowuje nauka w tej klasie to: informatyka, matematyka, fizyka, automatyka i robotyka, energetyka, budownictwo, lotnictwo, architektura, telekomunikacja.

 

 

klasa BIOLOGICZNO-MEDYCZNA

- z rozszerzonym programem nauczania biologii i chemii

 

W tej klasie uczą się osoby zainteresowane rozwijaniem swoich pasji biologicznych i/lub chemicznych. W doskonale wyposażonych pracowniach łączymy teorię z praktyką, wykonujemy interesujące ćwiczenia, pokazy i eksperymenty, ale zajęcia odbywają się nie tylko w szkole. Realizujemy wiele projektów, w ramach których uczniowie uczestniczą w ćwiczeniach laboratoryjnych na uczelniach wyższych, organizujemy wiele ciekawych wycieczek przedmiotowych.

Nauka w tej klasie przygotowuje do podjęcia studiów m.in. na akademiach medycznych, inżynierii środowiska, biotechnologii, kosmetologii, biologii, chemii, ochronie środowiska, na akademiach wychowania fizycznego oraz akademiach rolniczych.

 

 

klasa EKONOMICZNO-PRAWNA

- z rozszerzonym programem nauczania geografii, wiedzy o społeczeństwie

Ekonomiczno-prawny to kierunek z przyszłością, dla osób ambitnych, dociekliwych, potrafiących bronić swoich racji. Realizowany w klasie program pozwala na rozwinięcie zainteresowań społeczno-ekonomiczno-prawnych, a także jest dobrym przygotowaniem do studiowania na kierunkach: prawo, rachunkowość, ekonomia, bezpieczeństwo narodowe, stosunki międzynarodowe i wiele innych.

Uczniowie zajmują się zagadnieniami ekonomicznymi i prawnymi, poszerzają swoje horyzonty.

 

 

Technikum nr 1

 

technik REKLAMY

 

Absolwenci tego kierunku mają możliwość podjęcia pracy w: agencjach reklamowych na stanowisku agenta reklamowego, account manager'a, copywriter'a, art designer'a, agencjach public relations, działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, biurach ogłoszeń i działach promocji środków masowego przekazu, agencjach scenariuszowych, studiach graficznych, studiach produkcyjnych, agencjach ds. kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej.

Praca w zawodzie technik organizacji reklamy obejmuje: przeprowadzanie analiz marketingowych, zbieranie informacji na temat zleceniodawcy i jego oczekiwań, opracowanie informacji niezbędnych do realizacji zadań reklamowych, przygotowanie wniosków z programów badań rynkowych, pozyskiwanie klientów do współpracy z firmą, prowadzenie rozmów handlowych, prezentowanie usług reklamowych.

 

Absolwenci tego kierunku są przygotowani do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 

1) organizowania oraz prowadzenia sprzedaży produktów i usług reklamowych;

2) organizowania oraz prowadzenia kampanii reklamowej;

3) projektowania oraz wykonywania środków reklamowych.

 

Szkoła organizuje praktyki zawodowe zapewniające rzeczywiste warunki pracy właściwe dla zawodu technik organizacji reklamy w wymiarze 4 tygodni (160 godzin).

 

Uczniowie kształcący się w tym zawodzie uczą się w zakresie rozszerzonym: geografii i języka angielskiego oraz języka obcego wspomagającego nauczanie w zawodzie – do wyboru język angielski, niemiecki lub rosyjski.

 

 

Oprócz przedmiotów ogólnokształcących odbywa się kształcenie zawodowe przygotowujące do zdania egzaminów kwalifikacyjnych w obszarach:

 

  • Wykonywanie przekazu reklamowego
  • Zarządzanie kampanią reklamową

 

 

technik EKONOMISTA

 

Absolwenci tego kierunku mogą liczyć w przyszłości na pracę w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych jako pracownicy biurowi także w jednostkach samorządowych, bankach, urzędach skarbowych, będą mogli również założyć własne przedsiębiorstwa.

W szkole zdobywają wiedzę ogólnozawodową, zapoznają się z podstawowymi zasadami ekonomii rządzącymi gospodarką rynkową, poznają podstawowe wiadomości z zakresu elementów psychologii i socjologii pracy, kultury zawodu, podstaw prawa, a także nabywają umiejętności obsługi urządzeń biurowych. Ponadto są wyposażeni w wiedzę specjalistyczną z zakresu rachunkowości i ekonomiki przedsiębiorstw, finansów. Uczą się stosować technikę komputerową wykorzystywaną w późniejszej pracy, prowadzą symulacyjne przedsiębiorstwa wypełniając stosowne dokumenty.

 

Absolwent naszej szkoły kształcący się w zawodzie technik ekonomista jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 

1) planowania i prowadzenia działalności gospodarczej;

2) obliczania podatków;

3) prowadzenia spraw kadrowo-płacowych;

4) prowadzenia rachunkowości;

5) wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

 

Dla tego zawodu organizujemy praktyki zawodowe w zakładach zapewniających rzeczywiste warunki pracy właściwe dla zawodu technik ekonomista w wymiarze 6 tygodni (240 godzin).

 

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik ekonomista uczą się w zakresie rozszerzonym: matematyki lub geografii i języka angielskiego.

 

W zawodzie technik ekonomista przewidziane są również zajęcia z języka obcego wspomagającego kształcenie w zawodzie - do wyboru język angielski lub język niemiecki.

 

Oprócz przedmiotów ogólnokształcących odbywa się kształcenie zawodowe przygotowujące do zdania egzaminów kwalifikacyjnych w obszarach:

 

  • Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
  • Prowadzenie rachunkowości

 

 

technik LOGISTYK

 

Absolwenci tego kierunku dysponują wiedzą z zakresu logistyki, transportu, ekonomii, magazynowania i informatyki. W ramach nauki języka obcego zawodowego poznają również słownictwo ogólne i techniczne związane ze specyfiką zawodu. Kierunek ten jest tak wszechstronny, że absolwent może podjąć pracę w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, informatycznych, telekomunikacyjnych i transportowo-spedycyjnych. Może również kontynuować naukę na wielu wyższych uczelniach.

Logistyka, to jedna z najszybciej rozwijających się sfer działalności gospodarczej w naszym kraju. Obejmuje organizację, planowanie, kontrolę i realizację przepływu towarów od momentu wytworzenia i nabycia przez dystrybucję, aż do finalnego odbiorcy.

Kształcenie w zawodzie technik logistyk przygotowuje do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw;

2) zarządzania zapasami;

3) organizowania prac związanych z gospodarką magazynową;

4) zarządzania gospodarką odpadami;

5) planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.

 

Szkoła organizuje dla uczniów praktyki zawodowe w zakładach zapewniających rzeczywiste warunki pracy właściwe dla technika logistyka w wymiarze 4 tygodni (160 godzin).

 

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik logistyk uczą się w zakresie rozszerzonym: geografii i języka angielskiego.

 

W zawodzie technik logistyk proponujemy naukę dwóch języków obcych wspomagających kształcenie zawodowe, tzn. języka angielskiego oraz do wyboru języka niemieckiego lub języka rosyjskiego.

 

Oprócz przedmiotów ogólnokształcących odbywa się kształcenie zawodowe przygotowujące do zdania egzaminów kwalifikacyjnych w obszarach:

 

  • Obsługa magazynów
  • Organizacja transportu

 

 

technik HOTELARSTWA

 

Absolwenci tego kierunku w przyszłości mogą być zatrudnieni na stanowiskach technika w recepcji i części parterowej hotelu, części noclegowej hotelu, hotelowym dziale gastronomicznym, obiektach bazy noclegowej: hotelach, motelach, pensjonatach, kempingach, schroniskach, domach wycieczkowych, polach biwakowych oraz w ruchomej bazie noclegowej.

Ponadto mogą prowadzić własną działalność w zakresie usług hotelarskich. Poznanie tajników hotelarstwa umożliwia uczniom praktyka zawodowa odbywana w wymiarze 8 tygodni w renomowanych hotelach w nadmorskich i górskich miejscowościach. Realizowana jest także nauka języka obcego zawodowego: języka angielskiego lub języka niemieckiego - do wyboru.

 

Absolwent naszej szkoły kształcący się w zawodzie technik hotelarstwa jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) prowadzenia działalności promocyjnej oraz sprzedaż usług hotelarskich;

2) rezerwowania usług hotelarskich;

3) wykonywania prac związanych z obsługą gości w recepcji;

4) przygotowywania jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości;

5) przygotowywania i podawania śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie;

6) przyjmowania i realizacji zamówień na hotelarskie usługi dodatkowe.

 

Szkoła organizuje atrakcyjne praktyki zawodowe w podmiotach świadczących usługi hotelarskie w kraju i za granicą (Grecja, Hiszpania) w wymiarze 8 tygodni (320 godzin).

 

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik hotelarstwa uczą się w zakresie rozszerzonym: geografii i języka angielskiego.

 

Oprócz przedmiotów ogólnokształcących odbywa się kształcenie zawodowe przygotowujące do zdania egzaminów kwalifikacyjnych w obszarach:

 

  • Planowanie i realizacja usług w recepcji
  • Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

 

 

technik INFORMATYK

 

Absolwenci tego kierunku mogą w przyszłości zajmować się sprzedażą, instalowaniem, uruchamianiem i serwisowaniem oprogramowania zarówno użytkowego jak i systemów operacyjnych, montażem, serwisem lub sprzedażą komputerów, urządzeń peryferyjnych i sieci komputerowych, tworzeniem serwisów i aplikacji internetowych oraz zarządzaniem bazami danych.

Absolwent naszej szkoły kształcący się w zawodzie technik informatyk jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 

1) montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych;

2) projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami;

3) projektowania baz danych i administrowania bazami danych;

4) tworzenia stron WWW i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami;

 

Organizujemy praktyki zawodowe zapewniające rzeczywiste warunki pracy właściwe dla zawodu technik informatyk w wymiarze 8 tygodni (320 godzin).

 

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik informatyk uczą sie w zakresie rozszerzonym: geografii i informatyki.

 

Odbywają się także zajęcia z języka angielskiego wspomagającego kształcenie w zawodzie.

 

Oprócz przedmiotów ogólnokształcących odbywa się kształcenie zawodowe przygotowujące do zdania egzaminów kwalifikacyjnych w obszarach:

 

  • Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
  • Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

 

 

Copyright © 2010-2020 • Zespół Szkół nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie